Bewonersparticipatie

Onze ervaring leert dat draagvlak bij omwonenden en gebruikers essentieel is voor een goed gebruikt ontwerp. Het betrekken van stakeholders is dan ook een belangrijk uitgangspunt in onze werkwijze. Dat betekent luisteren, maar ook zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom werken wij bij voorkeur vanaf een locatie in het gebied. Door draagvlak te creëren en mensen vanaf het planproces mede-eigenaar van een ontwerp te maken ontstaat rijkdom in het plan en is de duurzame instandhouding maximaal. 

Iconen Dienstverlening 170815-10

 

 

 

 

 

 

• U kunt ons benaderen voor ontwerpopgaven op ieder schaalniveau
• Wij zijn specialist in het betrekken van bewoners en gebruikers in het ontwerpproces
• In dialoog doorlopen we het gehele planproces. Vanuit het veld, samen met alle betrokkenen
• Het resultaat is een gebiedseigen en gedragen plan. Met duurzame betrokkenheid van de partijen

Iconen positie

Wij zijn altijd alert op concrete groene opgaven, groot en klein, om daadwerkelijk uit te voeren. Als leerproject in het praktijkonderwijs, als innovatie, met lokale partners, buurtbewoners of vrijwilligers. Ziet u kansen in uw omgeving? Neem vrijblijvend contact op, dan komen we graag een keer kijken.

Communicatiewetenschapper Carlotte Cruijsen heeft onderzoek gedaan naar hoe wij met  bewonersparticipatie in het ontwerpproces omgaan met als hoofdvraag welke lessen er kunnen worden geleerd van participatieprocessen in de landschapsarchitectuur. Zij maakt onderscheid in diverse participatievormen.  Onze aanpak focust zich op de interactieve participatie en ondersteuning van zelf- mobilisatie:

Interactieve participatie

Bij de start van het project nemen alle betrokkenen nemen deel aan de probleemanalyse. Op basis hiervan stellen wij een actieplan op en het formeren een nieuwe lokale beweging (al dan niet als onderdeel van een bestaande partij). Vaak gebruiken we verschillende methodes om de diverse doelen te bereiken, en vindt er een systematisch en gestructureerd leerproces plaats. De groepen krijgen de controle over lokale beslissingen. U heeft direct aandeel in de besluitvorming en het eindresultaat. Een werkwijze die we met veel plezier toepassen in de planvorming.

Zelf- mobilisatie

Actieve burgers nemen steeds vaker deel aan initiatieven die onafhankelijk van de overheid functioneren en tot stand zijn gekomen. Zij bewerkstelligen hiermee een systeemverandering. Deze zelf geïnitieerde mobilisatie en collectieve initiatieven gaan de strijd aan met bestaande besluitvormingsprocessen en worden met meer en minder succes gefaciliteerd door de overheid. Wij zijn in staat dergelijke initiatieven en plannen (op verzoek van het initiatief zelf of de gemeente/ provincie) te ondersteunen en te begeleiden naar volwassenheid.

Iconen Dienstverlening 170815-18

 

 

 

 

 

 

‘De link met de omgeving en de interactieve totstandkoming van het ontwerp is een interessant onderdeel van jullie ontwerp’.

Elmar Willens, Interim & Project Management

 

Beslissers-07-07