Storymap voor Vledder

Storymap voor Vledder

Gebiedskennis online delen en inzichtelijk maken

De Vledder Aa is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt. In dit project richt Prolander in opdracht van de provincie Drenthe 204 hectare nieuwe natuur in. Met de inrichting wordt ook invulling aan landelijke afspraken in het kader van de ‘Kaderrichtlijn Water’ en ‘Waterberging 21e eeuw’. Hofstra|Heersche heeft van Prolander opdracht gekregen het parcitipatietraject voor ‘Vledder Aa, fase 2’ mede vorm te geven en de resultaten nader uit te werken in een schetsontwerp.

Om de belanghebbenden en bewoners goed te kunnen informeren over de aanpak, voortgang, beschikbare achtergrondinformatie en laatste resultaten hebben we in samenwerking met Prolander gewerkt aan een live Storymap. Deze interactieve website wordt ingezet als hét nieuwsmedium en bevat altijd de laatste stand van zaken, en verdieping in al van achtergronden voor de opgave.

De Storymap is een product van ESRI dat zich bij uitstek leent voor het verbeelden van geografische informatie en het op een toegankelijke wijze ontsluiten van alle relevante kennis. Zo kunnen inzet alleen specialisten, maar ook alle deelnemers van het participatietraject meepraten en denken over complexe inhoudelijke thema’s.

Link naar de Storymap