Systeemherstel Westerschelde

Systeemherstel Westerschelde

Naar een robuuste estuariene natuur

De monding van de Schelde is één van de twee natuurlijke estuaria die Nederland kent. Het zoete water uit de Schelde mengt zich hier met het zoute water van de Noordzee. Door de open verbinding met de zee kent het systeem getijden. Van nature kent een estuarium veel stroomgeulen, slikken, schorren en kwelders die rijk zijn aan allerhande planten en dieren die op hun beurt weer een grote aantrekkingskracht hebben op vogels.

Vanwege de aanwezigheid van de haven van Antwerpen is de Westerschelde niet afgesloten in het kader van de Deltawerken. Toch hebben diverse ontwikkelingen in en om het estuarium van de Schelde de afgelopen decennia hun wissel getrokken op het systeem en de daarbij horende natuur. Denk daarbij aan inpolderingen die ten koste gingen van schorren en slikken, maar ook vaargeulverruimingen om de havens bereikbaar te houden. Ook vervuiling door de industrie is en blijft een zorg.

Bijdragen aan het systeemherstel van de Westerschelde is één van de uitdagingen waar de Schelderaad voor staat. Inrichtingsmaatregelen die we nemen, ook in een klein gebied, moeten daar aan bijdragen. Vanwege de omvang en de complexiteit van een estuarien systeem kan de inrichting van een klein gebied eigenlijk niet plaats vinden zonder de blik naar buiten te richten en het geheel te overzien.

In de zoektocht naar praktische uitvoeringsplannen die bij kunnen dragen aan het realiseren van natuurdoelen heeft North Sea Port een pilotgebied aangedragen waar de verschillende gebiedspartners in gezamenlijkheid op zoek zullen gaan naar een passende inrichting met draagvlak. Wij ondersteunen de partijen daarin samen met Willem van Wingerden van Gesprek in Beweging.