EO Wijers prijsvraag

Naar een energieproducerende landbouw met kwalitatief hoogwaardige producten en een gezonde bedrijfsvoering

Het produceren van voedsel is energie-intensief. Plan Ortolaan vormt de landbouw om tot energieproducent –uit biomassa, wind en zon – en versterkt de voedselproductie, het landschap en de natuur.


Schema governance WIT


Landbouw volgens Plan Ortolaan is financieel gezonder dan gangbare landbouw. De
boer heeft minder uitgaven aan kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, veevoer en andere bedrijfsmiddelen, waardoor het bedrijf rendabeler is. En door het grote aantal verschillende producten is de boer minder afhankelijk van sterk fluctuerende marktprijzen en kan zelfvoorzienend zijn in voedsel en brandstof.

Schema plan ortholaan WITSchema landbouw WIT


Een prachtig landschap en gezonde natuur, werkgelegenheid in de voedselketen en recreatie

Plan Ortolaan vergroot de landschappelijke kwaliteit door uit te gaan van het van nature aanwezige ecosysteem. Het plan past daarmee binnen natuur- en landschapsambities van Provincie en Stedendriehoek. De economische waarde van Plan Ortolaan zit in de gezonde agrarische bedrijven, en in versterking van de voedselketen en kansen voor recreatie.


Schema Ecosysteemlandbouw WIT


Duurzaamheid als ‘licence to produce’ passend bij de trend van innovatieve boerenbedrijven.
De agrarische sector zet steeds meer in op duurzaamheid, gezond voedsel, transparantie over herkomst (‘local for local’) en productiewijze. Plan Ortolaan past in die trend.


Schema teeltplan 180315 WIT


Kennisopbouw in een lokale pilot en het delen van die kennis met andere bedrijven, in de keten en met andere sectoren

Wij introduceren deze vorm van landbouw door kennisopbouw in een lokale pilot met agrarische ondernemers, kennisinstellingen, overheden en ketenpartners. We werken aan vertrouwen door brede communicatie. En we werken aan een passend beleids- en wettelijk kader.


Ortolaan collage met tekstbalonnenl WIT EOWijers


Juryoordeel

Plan Ortolaan – genoemd naar een vogel die een eeuw geleden vrij algemeen was in ons kleinschalige landschap – schetst een aantrekkelijke, bijna arcadische toekomst voor het landschap van de Stedendriehoek. Daarbij wordt het energieplan geënt op de traditionele producent van grondstoffen in ons landschap: de agrariër.

Dit wordt vertaald in programma’s, termijnen en landschappen, die passen binnen de regio Stedendriehoek en die voorzien in een hoognodige vernieuwing van de agrarische sector. Dit scenario van romantische schoonheid en herkenbare verhalen kan een essentiële aanvulling vormen op de cleantech-industrie die de kennis aan het landschap koppelt.

Aansprekend idee: Het koppelen van energietransitie aan agrarische transitie.

Ortolaan sortiment WIT EOWijers