Kasteel Keppel

Als groene gemeente met de hoogste dichtheid aan landgoederen in Nederland wil de gemeente Bronckhorst haar landgoederen actief ondersteunen bij het realiseren van hun (maatschappelijke) doelstellingen. Voor veel landgoederen is de duurzame instandhouding een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Daarom biedt de gemeente landgoed Keppel een ‘schetsschuit’ aan: een interactieve aanpak waarmee zij een impuls wil geven aan de actuele ontwikkelingen en een bijdrage hoopt te leveren aan de duurzame instandhouding van Kasteel Keppel.

De kern van landgoed Keppel wordt gevormd door Kasteel Keppel, dat op een eiland tussen twee takken van de Oude IJssel staat. Aan de voet van kasteel Keppel ligt Laag-Keppel, dat van oorsprong als een lint van bebouwing langs de verbindingsweg tussen Hummelo en Eldrik lag. Een deel van Laag-Keppel ligt op het eiland tussen twee armen van de Oude IJssel.
Rondom het kasteel ligt een landgoed van ongeveer 620 hectare. Dit landgoed omvat bos- en natuurgebieden, landbouwgronden en een historische tuin- en parkaanleg rondom het kasteel. Tot het landgoed behoren boerderijen en woonhuizen.


>


Landgoed Keppel en het ‘eiland’ in de Oude IJssel waarop het kasteel gelegen is, zijn nauw met elkaar verbonden. De duurzame instandhouding van het landgoed kan dan ook niet los worden gezien van ontwikkelingen op het eiland. De volgende vragen staan centraal in het proces:
– Welke kansen liggen er op landgoed Keppel om de landgoedkwaliteiten te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren en vermogen te genereren dat nodig is om het landgoed duurzaam in stand te houden?
– Hoe kan de leefbaarheid van het ‘eiland Keppel’ verbeterd worden en hoe kan de recreatieve aantrekkelijkheid verhoogd worden?

Tijdens de schetsschuit komen verschillende thema’s aan bod die bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Om goed aan de slag te kunnen is het belangrijk dat iedere deelnemer
basiskennis heeft van het landgoed en wat er speelt. Daartoe is een achtergronddocument opgesteld waarin de ontstaansgeschiedenis van het landgoed staat beschreven, komen de verschillende pijlers onder het landgoed aan bod en worden de in de schetsschuit te behandelen thema’s geïntroduceerd en toegelicht.

De werksessies worden ingevuld volgens de methode ‘schetsschuit’. Tijdens een schetsschuit worden ideeën en feiten niet alleen opgeschreven, maar ook opgetekend op een kaart. Voor dat doel zijn er op de dag van de schetsschuit verschillende themakaarten op groot formaat beschikbaar. Deze manier van verbeelden maakt het gesprek concreet en werkt stimulerend. De deelnemers worden op basis van hun expertise ingedeeld bij een themagroep. Iedere groep wordt begeleid door een landschapsarchitect die het gesprek leidt en zorgt dat feiten, wensen en ideeën daadwerkelijk op de kaart landen. Voorafgaand aan het werk in de groepen is er een korte excursie over het landgoed en het eiland Keppel. Tijdens deze wandeling is er de mogelijkheid om elkaar te wijzen op wat er speelt en nader kennis te maken.


Deze aanpak levert inzicht op in de huidige situatie van het landgoed en het eiland. Daarnaast worden de kansen inzichtelijk. De resultaten van deze eerste schetsdag zijn door ons verwerkt in een verslag dat als basis dient voor een terugkomdag. Tijdens deze terugkomdag worden de meest kansrijke ideeën en thema’s verder uitgewerkt in concrete vervolgacties voor landgoed, gemeente en andere ‘actiehouders’.

Thema’s die aan de orde zijn gekomen betreffen onder meer de Dorpsstraat van Laag-Keppel, duurzame energie, de inrichting van de voormalige moestuin en recreatie. De resultaten van de beide schetsdagen zijn verwerkt in een beeldend verslag. Dit verslag is aangeboden aan de gemeenteraad en vormt de basis van verdere samenwerking tussen landgoed en gemeente.

Opdrachtnemer: Hofstra|Heersche

Procesbegeleiding: Gesprek in beweging

Opdrachtgever: Gemeente Bronckhorst