Landgoed ‘t Medler

Veel landgoederen hebben het moeilijk in de huidige tijd. Inkomsten staan onder druk en benodigde investeringen zijn kapitaal- intensief. Zo ontstaat een situatie waarbij de landgoedeigenaar wel bezit heeft, maar dat dit kapitaal letterlijk opgesloten is in het landgoed. Terwijl de meeste landgoederen inmiddels een leeftijd hebben bereikt die groot onderhoud aan gebouwen, objecten en beplantingen noodzakelijk maakt, beschikken ze niet over besteedbaar vermogen om dat onderhoud daadwerkelijk uit te voeren.
De gemeente Bronckhorst heeft daarom, in samenwerking met landgoed ’t Medler, een zogenaamde ‘schetsschuit’ georganiseerd. Met deze pilot hoopt de gemeente een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame instandhouding van landgoederen.

Opgave en werkwijze
’t Medler is een actief landgoed. Een landgoedbedrijf dat vermogen nodig heeft om te kunnen investeren. Momenteel is dat besteedbare te beperkt. Hierdoor komen noodzakelijke investeringen onder druk te staan. De duurzame instandhouding van het landgoed komt hiermee in gevaar. Daarom is het nodig om te investeren in projecten die in de toekomst geld kunnen genereren voor het landgoed. Het op deze manier gegenereerde geld kan vervolgens in nieuwe projecten op het landgoed geïnvesteerd worden. Er wordt gezocht naar verdienmogelijkheden die blijvend inkomsten genereren.

Thema’s
Met de gemeente en de rentmeester is een aantal thema’s geselecteerd die tijdens de eerste dag met de deelnemers worden uitgediept. De hoofdthema’s zijn:


Cultuurhistorie op het landgoed, waarbij de nadruk ligt op de koepel aan de Ruurloseweg. Dit monumentale bouwwerk is in slechte staat, ligt erg dicht op de drukke Ruurloseweg en heeft momenteel geen functie.


Baakse Beek/ Blauw en Groen: er liggen kansen voor het omzetten van landbouwgrond in natuur en waterretentie. Dit is mogelijk te combineren met het herstel van de oorspronkelijke beekloop en watertoevoer naar het grachtensysteem om het hoofdhuis. Met name het afwaarderen van landbouwgrond naar natuur kan vermogen vrijmaken omdat de provincie het verschil in waarde uitbetaald.


’t Medler energieneutraal: op welke manier kan het huidige energieverbruik voor de verwarming van het huis en voor de pomp die het water in de gracht op niveau houdt verduurzamen? Enerzijds is dat een duurzaamheidsverhaal. Anderzijds is hier ook fors geld te besparen dat elders op het landgoed ingezet kan worden.


Naast deze hoofdthema’s is er een aantal overkoepelende vragen die bij de behandeling van ieder hoofdthema worden meegenomen.

Resultaat: Verklaring van ’t Medler. Voor duurzame ontwikkeling en instandhouding.


Gedurende het proces is er draagvlak ontstaan voor een succesvol vervolg. Deze schetsschuit staat zo aan de basis van een gemeenschappelijk proces dat uiteindelijk moet bijdragen aan de uitvoering van een aantal prachtige initiatieven, maatschappelijke doelen en de duurzame instandhouding van landgoed ’t Medler.


De directeur van ’t Medler en de wethouder van de gemeente Bronckhorst verklaren dat zij zich ten volste in zullen zetten voor het uitvoeren van de hieronder genoemde plannen, tezamen getiteld Verklaring van ’t Medler:


Herstellen loop Baakse Beek
Landgoed ’t Medler werkt, in samenwerking met de gemeente Bronckhorst, waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland aan het herstel van de oude loop van de Baakse Beek. Deze herstelde beekloop sluit aan op de eerder herstelde beekloop op landgoed De Wiersse.
Bovendien wordt onderzocht in hoeverre vloeiweides en rabbattenbossen kunnen worden hersteld en hoe het waterpeil van het grachtensysteem rondom ’t Medler kan profiteren van de maatregelen die in dit kader worden genomen.


Realisatie Nieuwe Natuur
Landgoed ’t Medler onderzoekt met de provincie Gelderland welke gronden in aanmerking komen voor de ontwikkeling van natuur. Landbouwgronden die geschikt zijn voor natuurontwikkeling en die door landgoed ’t Medler pachtvrij kunnen worden gemaakt worden afgewaardeerd naar natuur.


Verplaatsen koepel aan de Ruurloseweg
Landgoed ’t Medler maakt zich sterk voor het behoud van de monumentale koepel door verplaatsing. De mogelijkheid tot verplaatsing wordt momenteel onderzocht door het Gelders Genootschap. Beoogde nieuwe locatie voor de koepel wordt gezocht nabij de kruising van de Ganzensteeg en de zichtlaan/ toegangslaan van ’t Medler. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) wordt nadrukkelijk betrokken bij de plannen rondom verplaatsen en herbestemmen van de koepel.


Financiën
Vermogen dat met het uitvoeren van bovenstaande plannen wordt gegenereerd dan wel vrij wordt gemaakt komt ten goede aan landgoed ’t Medler en heeft nadrukkelijk tot doel het landgoed duurzaam in stand te houden.


Stoken op streekhout
In samenwerking met Vereniging Het Onderholt werkt landgoed ’t Medler de mogelijkheden voor Stoken op Streekhout voor ’t Medler uit. Voor het stoken wordt hoofdzakelijk eigen hout gebruikt. Bestaande en nieuwe landschapselementen zullen ’t Medler van voldoende hout voorzien.


Oprichting landgoedwerkgroep
In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland richt landgoed ’t Medler een landgoedwerkgroep op. Deze landgoedwerkgroep bestaat uit vrijwilligers en werkt aan het onderhoud van landschapselementen, de toegankelijkheid van recreatieve routes en de openstelling van het landgoed.


Wooncontingenten
De beschikbare wooncontingenten worden ingezet op het landgoed, waarbij wordt gekozen voor clustering naast bestaande erven.