Privacyverklaring

Hofstra|Heersche landschapsarchitecten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We hebben de Privacyverklaring van Hofstra|Heersche landschapsarchitecten bijgewerkt om de bescherming van je privacyrechten nog beter uit te leggen. Deze wijzigingen zijn in lijn met de nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot gegevensbescherming, bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Net als voorheen, kun je er ook straks op rekenen dat je gegevens bij ons altijd veilig zijn.

De AVG gaat in op 25 mei 2018 en verduidelijkt de privacyrechten van iedere klant en lezer van onze nieuwsbrief. Wij hechten veel waarde aan privacy en communicatie en willen er dan ook voor zorgen dat onze gebruikers op de hoogte zijn over dit onderwerp.

Bedankt voor uw interesse in onze producten en diensten,

Het team van Hofstra|Heersche landschapsarchitecten

Algemene informatie

 1. Contactgegevens

Hofstra|Heersche landschapsarchitecten

Hendrik Figeeweg 5L-U6

2031BJ te Haarlem

023-2025543

info@hofstraheersche.nl

KvK-nummer: 55526578

Btw-identificatienummer: 8517.51.337.B.01

 1. Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Hofstra|Heersche landschapsarchitecten acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hofstra|Heersche landschapsarchitecten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hofstraheersche.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Hofstra|Heersche landschapsarchitecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Hofstra|Heersche landschapsarchitecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website en nieuwsbrief moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Toegang Mijn Account

Op onze website kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden, gerelateerde producten en/of diensten van Hofstra|Heersche landschapsarchitecten. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

 1. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Hofstra|Heersche landschapsarchitecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Hofstra|Heersche landschapsarchitecten deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hierbij gaat het om externe dienstverleners zoals onze accountant en Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

 1. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

HofstraHeersche.nl gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hofstraheersche.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 1. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Hofstra|Heersche landschapsarchitecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hofstraheersche.nl.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.